Parashat Va’etchanan

Shabbat Nachamu

EREV SHABBAT

Minha Erev Shabbat
– followed by Shir HasHIRIM,
Kabbalat Shabbat,
& ARVIT
6:40pm
Candle Lighting (with KeHILA)
– Latest Time
7:30 pm
8:02 pm
Shkia/sunset8:20 pm
Keriat Shema after9: 06 pm

SHABBAT DAY

Shaharit
– Baruch She’amar
– Barchu
8:15 am
8:45 am
9:05 am
Tehillim6: 10 pm
Rav’s Shiur6:30 pm
Minha 
– followed by Seudah Shelishit
7:30 pm
Shkia8:18 pm
Shabbat Ends (Rabbeinu Tam)9:30 pm