Parashat Veyeshiv

Minha Erev Shabbat 
followed by Shir Hashirim & Kabbalat Shabbat 
4:25pm

Candle Lighting 
4:24pm
Shkia (sunset)4:42pm
Keriat Shema after5:30pm

Shaharit Baruch She’amar
Barchu
8:15am8:45am
9:05am
Tehillim3:35pm
Minha 
followed by Seudah Shelishit
3:55pm
Shkia 4:43pm
Shabbat Ends
Rabbeinu Tam
5:55pm